Inbreng LHN tijdens voorjaarsdebat 2017
Nieuws


                               Lijst Hilbrand Nawijn Zoetermeer

logo 

Spreektekst eerste termijn Voorjaarsdebat op

19 juni 2017

 

 

Voorzitter, college, collega’s belangstellende op in de zaal en thuis,

De Raad besluit in het voorjaarsdebat over de richting voor de komende jaren, met het nieuwe woord de Schaalsprong wil het college samen met de Raad werken aan de ambities voor de Stad. Voorzitter, met dit soort uitspraken kun je alleen maar blij zijn, de groeistad die Zoetermeer vanuit de jaren 50 is, groeit steeds verder, waarbij vele beleidsterreinen zullen bijdragen om de schaalsprong tot een succes te maken.

 

Financiën.

Het lijkt mooi, bijna € 8.2 miljoen in de plus over 2016, maar laten we ons niet rijk rekenen. Per saldo, met een uitgave aan nieuw beleid in 2017 van 1,7 miljoen en voor 2018 van 3,8 miljoen, halen we in financieel perspectief voor 2018 voor € 5,6 miljoen uit de reserve vrij inzetbaar. U kent het standpunt van de LHN dat wij niet gerust zijn op het stelselmatig uitputten van de reserves. Het is een gelukkige bijkomstigheid dat de gevolgen van de meicirculaire het beeld een stuk positiever maken. Dat neemt niet weg dat de LHN voorstellen voor nieuw beleid of investeringen anderszins, nu of bij het vaststellen van de begroting in november, kritisch zal beoordelen.

 

1             Onderwijs, Economie en arbeidsparticipatie

Schaalsprong en de economie, de gemeente Zoetermeer is binnen de Metropoolregio hard aan het werk om meer welvaart te verkrijgen door een beter vestigingsklimaat te creëren, te werken aan economische vernieuwingen en betere verbindingen, Zoetermeer is goed bereikbaar, wat ook van  groot belang is om bezoekers en bedrijven naar de (binnen) stad te trekken, dit bevordert de economie. Mijn fractie ziet parkeerproblemen ontstaan en dienen daarom een motie in.

In de ondernemerspeiling 2016 zien wij dat de ondernemers over het algemeen meer tevreden zijn. Dat verheugd ons. Met het actieplan Economie, hebben wij een mooie tool in handen. LHN ziet graag vermindering van bureaucratie en snellere vergunningverlening. Het aanvragen van vergunningen door bedrijven is nog niet eenvoudiger geworden. Hoe kunnen wij hier beter op inzetten?

Voor kleinere bedrijven zien wij graag meer aandacht, wij denken aan bv een vast aanspreekpunt bij bv. het ondernemershuis Ter Zake, graag een reactie van het college.

Voorzitter LHN vraagt zich af hoe het met de jeugdwerkeloosheid zit, krijgt deze groep voldoende kansen om aan het werk te gaan. Zijn er bijvoorbeeld hoger opgeleide jongeren die bij de gemeente in de zogenaamde kaartenbak zitten. LHN weet dat de gemeente bij het openstellen van vacatures eerst in de kaartenbak kijkt, maar is de kaartenbak voldoende onder de aandacht van andere bedrijven en organisaties. LHN heeft hier een motie.

 

2             Samenleven en ondersteunen

Voorzitter dat er anno 2017 nog zoveel armoede is vinden wij verschrikkelijk. Als antwoord op de armoede situatie heeft het college een aanvalsplan armoede geïntroduceerd waarin vanaf 2018 een aantal pilots gaan draaien aangemoedigd door een financieel impuls vanuit het Rijk, de zogenaamde Kliijnsma-gelden.  LHN ziet de pilots graag starten zodat de armoede concreet wordt aangepakt.

Laaggeletterdheid kan ook een reden zijn van armoede en daarbij is opsporen van laaggeletterden erg lastig, LHN wil het college meegeven hier extra aandacht aan te besteden en proactief met de organisaties mee te denken over manieren laaggeletterden op te sporen en te helpen. Op naar een positie in de nationale top 3.

Wmo. 

Eerder hebben wij vragen gesteld over de onder-uitputting bij de Wmo huishoudelijk hulp.  Deze was gericht op onze toenemende zorg voor ouderen. Ook naar de toekomst toe zal een steeds groeiend aantal inwoners onze aandacht en zorg nodig hebben. Daar hebben ze naar de mening van de LHN recht op. Vereenzaming is vooral onder alleenstaande ouderen een groot probleem, dit kan ook leiden tot zorgmijdend gedrag. Wij voelen ons verantwoordelijk voor deze inwoners en vooral voor degenen van wie de gezondheid terugloopt. Soms zonder dat familieleden, vrienden of buurtbewoners daar zicht op hebben. De LHN wil van het college weten of hij bereid is om onderzoek uit te voeren naar mogelijkheden om bij deze specifieke groep ouderen “achter de voordeur” te komen om inzicht te krijgen in hun welzijn. ook hier hebben wij een motie opgesteld.

 

3             Leefbaarheid, Duurzaam en groen

Complimenten voor de aanpak op het gebied van duurzaamheid, met de voortvarende houding van het college is voor elkaar dat er Greendeals gesloten zijn, dat er nul op de meter woningen zijn en dat er collectief zonnepanelen aangeschaft kunnen worden. Ons actieplan duurzaamheid is ambitieus maar met de huidige aanpak, zal Zoetermeer positief bijdragen aan een duurzamer Zoetermeer.

Wat nog steeds aandacht nodig heeft is de beleving van de natuur door de inwoners. Met de groene parken om de stad heen vraagt LHN het college om de beleving van de natuur aandacht te geven. Zie onze motie activiteiten Green Big Five.

 

4             Vrije tijd

Er komt een onderzoek naar een buitenbad LHN is hier erg blij mee. Het is gebleken dat een openluchtzwembad een soort van maatschappelijke voorziening blijkt te zijn. LHN wil het college meegeven dat er niet alleen naar commerciële scenario’s gekeken wordt. maar dat de optie voor een gemeentelijk zwembad of een mengmodel ook in het onderzoek meegenomen wordt. Wie had er met de warmte van de afgelopen dagen niet een verkoelende duik willen nemen.

 

de schaalsprong en de sport.

LHN denkt dat met name de faciliteiten op orde moeten zijn, de sportclubs zullen een gezonde bedrijfsvoering moeten voeren om steeds aan de verwachting van de inwoners te kunnen voldoen, hier vragen wij een actieve houding van het college om daar waar wenselijk en mogelijk met sportclubs in gesprek te gaan om samen te zoeken naar een oplossing voor eventuele vraagstukken.

 

De Rokkeveenseweg.

Deze locatie is niet eerder zo vaak besproken geweest. Om te beginnen de bewoners van het Oude Gemaal, LHN vindt de manier waarop er met deze mensen is omgegaan bedroevend. De jarenlange stilte is ontaard in een woeste tsunami. Ineens moet er van alles gebeuren.

Afgelopen week is er een doorbraak gekomen, de bewoners hoeven niet verplicht te verhuizen naar de Zwetstroom maar mogen ruilen met de bewoners van de Bleiswijkseweg. Maar Vraagtekens hebben wij nog steeds bij de enorme budgetten die voor dit dossier te boek staan, het gaat om grote bedragen, LHN is hier kritisch op.

Dan het andere deel van de Rokkeveenseweg, het gebied van de Baztille. De beoogde schaalsprong gaat ook invloed hebben in de kunstsector, daarom is het belangrijk dat alle, maar dan ook alle instellingen goed gefaciliteerd worden. Oude gebouwen zullen opgeknapt moeten worden niet alleen de Kwikfitloktie maar ook de oude HEMA loods waar de Baztille is gehuisvest.

Mijn fractie ziet de memo van 13 juni dan ook als een nieuwe start voor de Baztille. Voorzitter LHN is blij met deze ontwikkeling maar vraagt het college als goed huiseigenaar de opstallen in goede staat over te dragen. Budget is te vinden in de portefeuille vastgoed en het kunstwerk Zuccaia van kunstenaar Piedro Gilardi niet te herstellen en in het nieuwe stadhuis te plaatsen, maar te herenigen met deel 1 van dit kunstwerk, bij het Ministerie van het Cultureel Erfgoed, wat speciaal voor de Florida is aangeschaft. Dit levert zo een 75.000 euro op. 

 

5             Veiligheid.

De criminaliteitscijfers dalen. Complimenten voor de aanpak. Neemt niet weg dat het college scherp moet blijven, gaat het wel zo goed of worden er minder meldingen gedaan en heeft de politie minder tijd om zaken te signaleren. Kan het college aangeven of de bezetting van het korps op orde is. De kosten voor de handhavers stijgen,  is er een verschuiving van (politie) taken naar BOA’s gaande?

 

6             Dienstverlening en Samenspraak

Voorzitter de wijkposten worden weer belangrijker omdat de inwoners behoefte hebben aan persoonlijke dienstverlening. Hiervoor worden Huiskamers van de Wijk opgericht, laagdrempelige inloopplekken waar een knooppunt is van diverse sociale netwerken. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan sociale contacten, samen een kletspraatje, samen een kopje koffie samen een hapje eten. Voorzitter een bruggetje naar het sluiten van de wijkrestaurants, LHN vraagt of deze Huiskamers van  de wijk ook als ontmoetingsplaats voor met name ouderen, gebuikt kunnen worden. Naar idee van de Wijkrestaurants., dus voor een drankje en hapje.

 

En dan het aanjaagteam van de Samenspraakgroep,  weer 140 000 euro, Graag zien wij een overzicht van de eerder behaalde resultaten van dit team. graag een reactie van het college.  

 

Formatie.

Bijna twaalf jaar geleden is de LHN gestart onder het motto: “het roer moet om”, onder meer vonden wij een kerntakendiscussie nodig. De uiteindelijke uitkomst waren naar wens. Maar de laatste tijd en ook nu in de perspectiefnota zien wij de formatie, zowel vast als tijdelijk, snel toenemen. De LHN is voor een zo klein mogelijk ambtelijk apparaat is, juist op haar taak berekend. De ambities van raad en college zijn groot en goed, maar de forse toename van de personele kosten zal de LHN nauwgezet volgen. Wij vrezen dat het college straks opnieuw 2 etages uit de stadhuistoren moet terugkopen om voldoende werkplekken te hebben. Wij horen graag uw reactie

 

Inrichting van de stad.

met een steeds grotere vraag naar woningen op maat in relatie tot de schaalsprong hoopt de LHN dat het college echt de regie blijft houden om alle bouwplannen en bouwlocaties op elkaar af te stemmen en in goed overleg met de inwoners, corporaties, projectontwikkelaars en  bouwers tot een resultaat te komen

 

 

Geplaatst op 19/06/2017
Laatste berichten van LHN


Leer LHN kennen

Margreet van Driel
Margreet van Driel
Functie(s): Wethouder
Wijkwethouder Rokkeveen en Noordhove-Seghwaert
eerste LocoburgemeesterMeer over Margreet van Driel van Driel »

LHN op Twitter


LHN op Facebook