LHN 2014 - Schriftelijke vragen

Hieronder ziet u de schriftelijke vragen van LHN in 2014.Bezuiniging einde Pro Patria?

Middels een motie van 10 november jl. is tijdens het Begrotingsdebat door LHN al gewaarschuwd voor de risico’s als het aantal Combinatiefunctionarissen van de huidige 15 naar de destijds door het College voorgestelde 12 zouden worden teruggebracht.  De meerderheid van de gemeenteraad heeft toen ingestemd met het behouden van 13 Combinatiefunctionarissen waarmee er in ieder geval één meer mocht blijven. 
Lees verder »

Geplaatst op 04/12/2014


Motie Slimme verbindingen; we helpen elkaar!

De gemeenteraad bijeen op 3 en 10 november tijdens het begrotingsdebat 2014. 
Lees verder »

Geplaatst op 10/11/2014


Motie behoud aantal combinatiefunctionarissen

Constaterende dat,
Lees verder »

Geplaatst op 04/11/2014


Motie Dierenwelzijn

Constaterende dat,
Lees verder »

Geplaatst op 03/11/2014


Wetsvoorstel huurprijzen

De verrassingen waarmee dit Kabinet komt zijn nagenoeg niet meer te voorspellen. Blijkens een artikel in de pers van vandaag heeft Minister Blok een Wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd, dat een explosieve stijging van de huurprijzen tot gevolg zal hebben.
Lees verder »

Geplaatst op 23/10/2014


Bestrijding jeugdwerkloosheid

De NOS meldt vandaag dat het Europees geld dat beschikbaar is om de jeugdwerkloosheid te bestrijden voor Nederland verloren dreigt te gaan. Tot eind oktober ligt er 114 miljoen euro gereed, maar de wethouders komen niet met plannen. In welk geval het geld terugvloeit naar de EU. Minister Asscher van Sociale Zaken roept daarom wethouders op om snel met ideeën te komen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Dit verzoek werd al eerder gedaan, maar de plannen laten nog steeds op zich wachten. Het geld  kan worden besteed aan leerwerkplekken, coaching of loonsubsidie. Jongeren kunnen zo sneller aan een baan komen. De arbeidsmarkt, waaronder de jeugdwerkloosheid is vandaag ook aan de orde geweest in een debat in de Tweede Kamer.
Lees verder »

Geplaatst op 16/10/2014


Passend onderwijs in Zoetermeer

Lijst Hilbrand Nawijn hecht eraan dat alle kinderen naar vermogen en op maat onderwijs ontvangen. Het recht op onderwijs dragen wij hoog in het vaandel. Dus ook voor kinderen met autisme, ADHD, hoogbegaafdheid en dergelijke.
Lees verder »

Geplaatst op 01/10/2014


Aanpassen uiterlijk Zwarte Piet

De LHN maakt zich grote zorgen over het voornemen van de Zoetermeerse organisatie Promotie Zoetermeer om tijdens de aanstaande intocht van Sinterklaas in Zoetermeer het uiterlijk van de zwarte Pieten te wijzigen.
Lees verder »

Geplaatst op 22/09/2014


Verkoop woningen Vestia

De aflopen zittingsperiode is met regelmaat gesproken over de gevolgen voor huurders van Vestia, door de verkoop van grote aantallen huurwoningen en de effecten daarvan op de woningvoorraad. Raad en college waren het over de wenselijkheid en de gevolgen met elkaar eens. In het AD van 26 juli jl., editie Zoetermeer, is een artikel verschenen over de deze week aangekondigde verkoop van 5.500 woningen aan de Duitse belegger Patrizia.
Lees verder »

Geplaatst op 29/07/2014


Betalingstermijn gemeente

Onderzoek van de Nationale Ombudsman heeft uitgewezen dat nog steeds meer dan de helft van de gemeenten niet voldoet aan de wettelijke verplichting om binnen 30 dagen facturen te betalen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het midden- en kleinbedrijf dat het op het moment toch al zo moeilijk heeft door de recessie. Het Kabinet wil het zelfs mogelijk maken dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf meer geld kunnen lenen om groeiplannen te financieren en stelt daarvoor een pakket maatregelen beschikbaar van € 2,5 miljard.
Lees verder »

Geplaatst op 09/07/2014


Beschikbaarheid passende stageplekken

De beschikbaarheid van leerwerk- en stageplekken staat al lange tijd in de belangstelling van zowel gemeenteraad als college.  De beschikbaarheid is nadrukkelijk aan de orde geweest in het Beleidsakkoord "Samenspraak op hoofdlijnen", in het SEA en in de Werktop, in moties en amendementen tijdens het voorjaars- en najaarsdebat in 2013 en in verschillende kadernota's en plannen van aanpak. Ook de LHN heeft steeds de zorg geuit voor het beschikbaar zijn van passende leerwerkplekken of stageplekken voor studenten in alle niveaus van opleiding. Een tekort is evenals een niet-passende plek onwenselijk, want zoveel mogelijk jongeren moeten een goede stageplek kunnen vinden om hun studie kunnen afronden. Deze mening is ook het college van Den Haag toegedaan, blijkens een artikel in het AD van dinsdag 10 juni jl. Onder de kop " Stageplek geregeld ondermaats".
Lees verder »

Geplaatst op 12/06/2014


Transities zorg, jeugd en werk

Het lijkt erop dat alle seinen op rood staan voor de decentralisaties. Niet alleen in Binnenlands Bestuur (bijgaand), maar in toenemende mate wordt in de media aandacht besteed aan de transitie en de kanteling naar gedecentraliseerde zorg, jeugd en werk. Niet alleen de Algemene Rekenkamer heeft uitspraken gedaan over de invoeringsdatum van 1 januari 2015, ook Raad van State, Centraal Planbureau, Raad voor de gemeentefinanciën en tal van belangen- en patiëntenorganisaties maken hun zorgen kenbaar. Zo ook op de sociale media.
Lees verder »

Geplaatst op 08/06/2014


Wijkposten en wijkmanagement

De LHN heeft zich steeds uitgesproken voor uitbreiding van zowel het mandaat als het budget van het wijkmanagement. Argumenten voor opzet en inrichting van de wijkposten lagen op het gebied van het decentraliseren van bevoegdheden en middelen, nodig in het kader van de beheersbaarheid van de groeiende stad (van groei naar beheer) en het verbeteren van de dienstverlening. In de tijd daarna is bij alle ontwikkelingen van en in de wijken, de plaats en positie van het wijkmanagement versterkt. Recenter heeft de LHN-fractie aangedrongen op het vergroten van het mandaat. De verantwoordelijk wethouder heeft bij herhaling de indruk gewekt daarvan geen voorstander te zijn en is het tegenovergestelde bereikt. Er is op budgetten gekort voor activiteiten in de wijk en er zijn of worden besluiten genomen om wijkposten samen te voegen.
Lees verder »

Geplaatst op 05/03/2014


Parkeren in het Stadshart

In de parkeergarages van het Stadshart mocht tot op heden 3 uur gratis worden geparkeerd. In een bericht in het Streekblad  van 30 januari 2014 wordt gemeld dat de eigenaar van de parkeergarages heeft besloten dat in de Albert Heijngarage slechts de eerste 2 uur gratis mag worden geparkeerd. Dat bericht kwam als donderslag bij heldere hemel. Derhalve hier de volgende vragen.
Lees verder »

Geplaatst op 31/01/2014


Invoering Wmo

In de cie. samenleving van maandag 27 januari jl., heeft de LHN fractie de Wmo aan de orde gesteld met de opmerking:  "de invoeringsdatum voor de Wmo staat heftiger dan hiervoor ter discussie. De Wet moet op 20 februari aanstaande worden aangeleverd aan de TK. Er ligt een aantal zware adviezen: van een meerderheid van gemeenten verenigd in de VNG en van de Raad van State, waarin invoering per 2015 wordt ontraden. Daarnaast zijn er in toenemende mate soortgelijke uitspraken van gemeenten. Begin februari  is een debat in de TK over de Wet, bovendien komt er voor 20 februari as. een hoorzitting op initiatief van TK lid Keijzer. Doel van dit voorstel is om de vaste Kamercommissie van VWS te laten praten met VNG, Wmo raden en wethouders uit het land over het voorstel van Wet en over het uitstel". Vraag van de LHN fractie was of het college van dat laatste op de hoogte is en het voornemen heeft om op de uitnodiging in te gaan.
Lees verder »

Geplaatst op 28/01/2014


Wandeldoorgang Dorpsstraat - Marseillepad

Om de rondwandeling van de culturele as vorm te geven wordt er gewerkt aan vernieuwing van wegen en paden. Een onderdeel van die paden zijn de wandel bruggen welke de Dorpsstraat met het Stadshart moet verbinden.  Waar voorheen een verbinding was tussen het in aanbouw zijnde Palensteinerbos en het Marseillepad toegankelijk voor alle langzaam verkeer (fietsers, rolstoelers wandelaars, mensen met een rollator, kinderwagens), is nu in een tijdelijke situatie gekozen voor een smalle brug alleen toegankelijk voor wandelaars. De brug heeft een breedte van 35! Centimeter. Op het waarschuwingsbord wordt aangegeven dat de brug *niet toegankelijk* is voor (brom) fiets / kinderwagens, rollators en rolstoelen.
Lees verder »

Geplaatst op 27/01/2014


Zorg om Brandweerzorg

In de TV uitzending van 1 Vandaag op 2 januari 2014 werd een alarmerende uitkomst van een landelijke  opiniepeiling onder 6oo beroepsbrandweerlieden en 600 vrijwillige brandweerlieden gepresenteerd. Het aantal brandweerlieden dat een ploeg voor een brandweerauto moet vormen zou zijn teruggebracht van 6 naar 4 en/of 2 brandweerlieden. Voorts is door meer dan de helft van de ondervraagde brandweerlieden aangegeven dat zowel burgers als de brandweerlieden grote risico's lopen na de invoering van de reorganisatie. Ook de bureaucratie in de organisatie is alleen maar groter geworden. Er zouden minder uitvoerenden zijn en meer brandweerlieden op management niveau. Op grond van de uitkomst van deze opiniepeiling heeft de LHN fractie de volgende vragen.
Lees verder »

Geplaatst op 02/01/2014

Laatste berichten van LHN


Leer LHN kennen

Margreet van Driel
Margreet van Driel
Functie(s): Wethouder
Wijkwethouder Rokkeveen en Noordhove-Seghwaert
eerste LocoburgemeesterMeer over Margreet van Driel van Driel »

LHN op Twitter


LHN op Facebook